لیست بازی های قابل خرید

هفته هفتم | شنبه | 31 شهریور 97
ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر | 18:45

لیست بازی های آینده

هفته هشتم | جمعه | 6 مهر 97
ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر | 18:15
هفته دهم | پنجشنبه | 3 آبان 97
ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر | 16:30
هفته دوازدهم | پنجشنبه | 1 آذر 97
ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر | 15:00
هفته چهاردهم | پنجشنبه | 15 آذر 97
ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر | 15:00